Automarginalization of the Elderly Females Living in Care Homes as an Outcome of Transition from Symbolic Once to Now: Secondary Qualitative Data Analysis (SQDA)

Beata Borowska-Beszta, Mateusz Smieszek

Abstract


A qualitative secondary data analysis outlined the key causes and problems of everyday life of 12 women who marginalize themselves in the care home, from various activities and social contacts. The results of the research indicated two main groups of causes: self-reeducation about experienced own losses and silent rebellion. The article is a report of secondary qualitative data analysis of 12 transcripts, semi-structured interviews with 12 older women aged 65-90, residents of 3 care homes in Poland. The purpose of the secondary analysis was to examine and understand the symbolic framework, dimensions and reasons for the self-withdrawal of women. Analyzes indicated the automarginalization of 12 women in a symbolic continuum determining the time from admission to a care home and residence in it, called once and now. Females clearly indicate that there has been a transit from symbolic once to now. At that time, usually self-marginalization was present. Automarginalization took place on various plans, which determines e.g. dimensions as a physical withdrawal from; families, activities in the care home, ties and friendships, social status and roles, and space gradually limited to their own room. The analysis of 12 transcripts of interviews indicated two groups of causes. The first was related to self-reeducation about various losses that females experienced at the time, marked symbolically as once and now. The second reason indicates the rebellion of females against institutional conditions and organizational culture rules and customs. Interestingly, the rebellion was not indicated as an open objection but as a silent revolt. General conclusion and suggestion after the SQDA showed needs of regular training for the entire staff in the proper communication with female residents, who progressively lose their cognitive and other functions, fitness and feel helpless and embarrassed about it.

Full Text:

PDF

References


Babiarz, M., Garbuzik P.,(2017). Wsparcie i rola osób starszych – przeciwdziałanie

niekorzystnym zmianom. Edukacja-Technika-Informatyka, 19, s. 58-65.

Bień, B.,(2002). Opieka zdrowotna i pomoc w chorobie. W: B. Synak (red.). Polska starość,

Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 84-95.

Boslaugh, S., (2007). Secondary analysis for public health: A practical guide. New York, NY:

Cambridge.

Borowska-Beszta, B. (2014). A Case Study of Informal Learning in the Family associated with

Very-Late Onset of Schizophrenia in Female. International Research Journal on

Quality in Education, 1(4), 1-12.

Borowska-Beszta, B., Bartnikowska, U., & Ćwirynkało, K., (2017). Analiza wtórna

jakościowych danych zastanych: Przegląd założeń teoretycznych i aplikacji

metodologicznych. Jakościowe Badania Pedagogiczne 2 (1), 5-24.

Breckman, R.S. & Adelman R., D. (1988). Strategies for helping victims of elder mistreatment.

Thousand Oaks, CA: Sage.

Cassel, C. K. (1994). Researching the health needs of elderly people. Brit Med J, 308, 1655-

Corti, L., Foster, J., & Thompson, P. (1995). Archiving qualitative research data. Social

Research. Retrieved from http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU10.html

Corti, L., & Thompson P., (1998). Are you sitting on your qualitative data? Qualidata’s mission

International Journal of Social Research Methodology, 1(1), 85–89.

Czerniawska, O., (1998). Style życia w starości. Łódź: WSHE.

Doolan, D. M., & Froelicher, E. S., (2009). Using an existing data set to answer new research

questions: A methodological review. Research and Theory for Nursing Practice: An

International Journal, 23(3), 203-215.

Drzewiecka, M. (2013). Potrzeby osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej.

Niepublikowana praca licencjacka. Toruń: WNP UMK.

Dubas, E. (2016). Starość – darem, zadaniem i wyzwaniem. Rola aktywności i edukacji

(wybrane wątki). W: M. Muszyński, E. Dubas (red.), Refleksja nad starością.

Obiektywny i subiektywny wymiar starości [pp. 13-23]. Łódź: UŁ.

Duda, K., (2012). Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja.. Warszawa, Poland:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Ferraro, K. F. (1997). Gerontology: Perspetive and issues. New York, NY: Springer

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: PWN.

Formella, P. (2012). Kobiecość mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Toruniu.

Niepublikowana praca licencjacka, Toruń: WNP, UMK.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: PWN.

Grodzicki, T., Kocemba J., & Skalska A. (2007). Geriatria z elementami gerontologii ogólnej,

Gdańsk: VM.

Halicka, M. (2004). Rodzina – czynnik warunkujący satysfakcję życiową w starości. Lublin:

Annales UMCS.

Halik, J. (2002). Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się

społeczeństwa.Warszawa: ISP.

Halpern, C. (2017). Book Review: In search of understanding: The case for constructivist

classrooms (2nd ed.). American Journal of Qualitative Research, 1(1), 32-36.

Havighurst, R., J . (1953) Human development and education. New York, NY: Longman.

Heaton, J. (1998). Secondary analysis of qualitative data. Social Research. Retrieved from

http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU22.html

Hinds, P., S, Vogel, R., J & Clarke-Steffen, L. (1997). The possibilities and pitfalls of doing a

secondary analysis of a qualitative dataset. Qualitative Health Research, 7(3), 408–

Hrapkiewicz, H. (2005). Potrzeby osób w wieku starszym i próba ich realizacji. W: A. Fabiś

(red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia

współczesnej gerontologii [pp.103-112]. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły

Zarządzania i Marketingu,

Irwin, S. & Winterton, M. (2011). Debates in Qualitative Secondary Analysis: Critical

Reflections. Retrieved from http://www.timescapes.leeds.ac.uk/assets/files/WP4-

March-2011.pdf

Johnston, M., (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come,

Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 3, 619 –626.

Kato, K. (2018). Cultural Understandings of Mental health: The Role of Language and Ethnic

Identity. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 5(1), 58-83.

Kayaalp, A. (2016). The Impact of “Temporal Personality” on Individuals’ Organizational

Citizenship Behaviors. Journal of Military and Information Science, 4(2), 79-86. Doi:

17858 /jmisci.05093.

Klimczuk, A. (2012). Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta

Białystok.Lublin: Wiedza i Edukacja.

Kozieł, D. & Trafiałek, E. (2007). Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość

życia seniorów. Gerontologia Polska, 15, 104-108.

Krakowiak, P., Krzyżanowski D., & Modlińska A. (2011). Przewlekle chory w domu. Fundacja

Lubię Pomagać, Gdańsk.

Kułagowska, E. & Kosińska, M., (2014). Opieka długoterminowa w Polsce. Sosnowiec:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.

Long-Sutehall, T., Sque, M., & Addington-Hall, J., (2010). Secondary analysis of qualitative

data: a valuable method for exploring sensitive issues with an elusive population?

Journal of Research in Nursing, 16(4), 335–344.

Mauch, J., & Tarman, B. (2016). A historical approach to social studies laboratory

method. Research in Social Sciences and Technology, 1(2), 55-66

Mielczarek, A. (2010). Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki

społecznej i pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Miracle, T. S., Miracle, A. W., & Baumeister, R. F. (2003). Human sexuality. Meeting your

basic needs. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Nelson, T.,D. (2004). Ageism: stereotyping and prejudice against older persons. Cambridge:

MIT Press.

Niedbalski, J.,(2013). Między kontrolą a autonomią– instytucjonalne uwarunkowania życia

niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej.

Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 4 (9), 47-64.

Nowicka, A. (2006). Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Impuls.

Ogurlu, U., & Sevim, M. N. (2017). The opinions of gifted students about leadership

training. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 4(2), 41-52.

Olczyk, A. (2011). Miejsce i rola ludzi starych w społeczeństwie. Ateneum Kapłańskie, 1,

-39.

Ostrowska, A. & Sikorska, J. (1996). Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery

integracji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Pikuła, N. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości.

Kraków: Impuls.

Rapley, T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: PWN.

Rymaszewska, J. & Szmigiel, A. (2008). Potrzeby osób w starszym wieku – definicje i

narzędzia oceny. Psychogeriatria Polska, 5, 95-104.

Schein, P. & Schein, E. H. (2016). Organizational Culture and Leadership. New York, NY:

John Wiley & Sons Inc.

Sienkiewicz-Wilowska, J. (2013). Samopoczucie w okresie późnej dorosłości u uczestników

terapii zajęciowej w dziennych domach pomocy społecznej. Studia Psychologiczne

(3), 19-34.

Spigner-Littles, D. & Anderson, C. E., (1999). Constructivism: A Paradigm for Older Learners.

Educational Gerontology, 25, 203-209.

Spradley, J. (1979). The Ethnographic Interview. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.

Spradley, J. (2016a). The Ethnographic Interview. New York, NY: Waveland Press.

Spradley, J. (2016b). Participant Observation, Long Grove: Waveland Press, Incorporated.

Spyrka-Chlipała, R. (2014). Uwarunkowania i struktura potrzeb życiowych seniorów. Roczniki

Teologiczne, 56, 235-247.

Sowińska, N. (2015). Czego potrzebują kobiety w późnej dorosłości - mieszkanki Domu

Pomocy Społecznej? Badania etnograficzne. Niepublikowana praca licencjacka.

Toruń: WNP UMK.

Stewart, D. W. & Kamins, M. A. (1993). Secondary research: Information sources and

methods. Newbury Park, CA: Sage.

Steuden, S. (2012). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.

Sygit, E. & Ossowski, R. (2008). Przemoc wobec osób starszych ze względu na ich wiek, płeći

wykształcenie. Gerontologia Polska, 16, 153-168.

Susłowska M. (1989). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.

Szarota, Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Kraków: UP.

Szymanek, Z., (2010). Podmiotowe i społeczne uwarunkowania edukacji seniorów, W: D.

Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności [pp.

-173].Łodź: UŁ.

Tarkowska, E. (1997). Ludzie w instytucji totalnej. Przypadek domów pomocy społecznej, [w:]

Upośledzenie w społecznym zwierciadle, red. Zakrzewska-Manterys E. i Gustavsson

A., Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Tarman, B. (2018). The Awareness of Social Studies Teacher Candidates’ Regarding Special

Area Competencies and the Overlap Level of These Competencies with Social Studies Degree,

Journal of Ethnic and Cultural Studies, 5 (2), 16-28

Teo, A. R. (2009). A New Form of Social Withdrawal in Japan: a Review of Hikikomori,

International Journal of Social Psychiatry, 56(2), 178–185.

Tobiasz-Adamczyk, B. (2006). Społeczne aspekty starzenia się i starości. W: T. Grodzicki, J.

Kocemba, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej (pp. 37-41),

Gdańsk: Via Medica

Trafiłek, E. (2002). Polska starość w dobie przemian. Poland: Muzem Historii Polski.

Vinton, L. (1999). Working with abused older women from a feminist perspective. Journal of

Women & Aging, 11, 85-100.

Wawrzyniak, J. (2009). Oblicza starości. Biografia jako źródło czynników adaptacyjnych.

Łodź: WSHE.

Wołowicz, A. (2009). Niepełnosprawność a procesy (auto) marginalizacji, Społeczeństwo dla

wszystkich, 3(37), 8-10.

Worach-Kardas, H. (2006). Starzenie się ludności jako determinanta wzrostu potrzeb

zdrowotnych społeczeństwa. W: M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi

-368]. Białystok: UwB.

Yigit, I. H., & Tatch, A. (2017). Syrian refugees and Americans: Perceptions, attitudes and

insights. American Journal of Qualitative Research, 1(1), 13-31.

Zając, L. (2002). Psychologiczna sytuacja człowieka starszego oraz jej determinanty. W: K.

Obuchowski (red.), Starość i osobowość [53-112]. Bydgoszcz: AB.

Zielińska-Więczkowska, H. & Kędziora-Kornatowska, K. (2010). Determinanty satysfakcji

życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych.

Psychogeriatria Polska, 7, 11-16.

Zielińska-Król, K. (2015) Automarginalizacja jako bariera w adaptacji i readaptacji społecznozawodowej

osoby niepełnosprawnej, Roczniki teologiczne, 62 (1), 69-83.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.